(ร่าง 1.0) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy Policy) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เรามีนโยบายและกระบวนการเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ขอให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดเนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทดำเนินการในฐานะเป็น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (กล่าวคือ ผู้ทำหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน)

บริษัท โฟล แคปปิตอล แอนด์ ลิซซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านสินเชื่อรถยนต์มือสอง สินเชื่อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ รับจำนองอสังหาริมทรัพย์ และบริการจัดไฟแนนซ์รถยนต์

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 • วิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อ หรือบริการผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ท่านดำเนินการกับบริษัท
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอาจมอบให้บริษัทโดยผู้ใช้บริการเองหรือโดยบุคคลที่สาม โดยให้ข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์ หรือเอกสารจดหมายกระดาษ 
 • เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการเราจะขอให้คุณให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการ การระบุตัวตนและการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลผู้รับบริการ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกในแบบฟอร์มจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณสมัคร และจะมีการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ในแบบฟอร์ม ภายใต้นโยบายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีที่ท่านให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลอื่น (เช่น …) ท่านต้องแน่ใจว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือมีสิทธิตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัท
 • การสนทนาทางโทรศัพท์กับท่านอาจมีการบันทึกและตรวจสอบโดยบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ดําเนินการตามคําสั่งของท่านอย่างถูกต้อง เพื่อแก้ไขข้อสงสัยหรือปัญหา เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อช่วยป้องกันหรือตรวจจับการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมอื่น และเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมพนักงาน

เว็บไซต์

เมื่อบริษัทขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เพื่อการติดต่อและตอบกลับตามที่ท่านได้สอบถามหรือสมัครขอรับข้อมูลหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์ของบริษัทเท่านั้น

เราจะไม่ใช้ข้อมูลและ / หรือเครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติใด ๆ เพื่อติดตามหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

เราจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมจากเว็บไซต์ของเรากับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลจากแหล่งใด ๆ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเราที่ www.flo-capital.com/cookies  เพื่อดูว่าข้อมูลใดบ้างที่อาจถูกบันทึกจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้

 • เลขที่บัญชี
 • ชื่อ นามสกุล
 • เพศ
 • วันเกิด
 • ที่อยู่ 
 • ประวัติที่อยู่
 • ประเทศที่เกิดและมีถิ่นฐาน
 • เลขบัตรประชาชน
 • รายละเอียดเกี่ยวกับภาษี เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 
 • รหัสประจำตัวผู้ใช้งานบัญชี (ID) ที่คุณให้หรือสร้างขึ้นในระบบ
 • รหัสผ่านใด ๆ ที่คุณอาจให้หรือสร้างขึ้นในระบบ
 • ข้อมูลรหัสประจำอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึง (กรณีเพื่อใช้เป็นการตรวจสอบความปลอดภัยสําหรับการเข้าถึงบัญชี) รวมถึง IP address
 • รายละเอียดการจ้างงาน
 • ตำแหน่งภายในบริษัท หรือกรรมการบริษัท 
 • รายละเอียดการติดต่อ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขบัญชีธนาคาร
 • หมายเลขอ้างอิงของบุคคลที่สาม
 • ข้อมูลหนังสือเดินทาง
 • รายละเอียดยานพาหนะ
 • ข้อมูลใบขับขี่
 • ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของบุคคลที่ดําเนินการแทนหรือในนามของท่าน 

ข้อมูลต่อไปนี้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว:

 • เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์
 • ความคิดเห็นทางการเมือง
 • ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา
 • สมาชิกสหภาพแรงงาน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความพิการหรือความเจ็บป่วย

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดการบัญชีของคุณ (เช่น กรณีที่ท่านต้องการทางเลือกสื่อสารด้วยวิธีอื่นเนื่องจากอาการเจ็บป่วย) บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้โดยแจ้งที่ * dpoenquiries@flo-capital.com*

ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ก็ต่อเมื่อมีฐานทางกฎหมายที่รองรับให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอแจ้งให้ท่านรับทราบว่าบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานที่กฎหมายรองรับอย่างน้อยฐานหนึ่งดังต่อไปนี้

 • กรณีจำเป็นในการปกป้องหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของท่าน
 • กรณีจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญากับบริษัท
 • กรณีจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ
 • กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ได้แก่ เหตุผลทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ในการใช้ข้อมูลของท่าน โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • กรณีจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของท่าน
 • กรณีที่ได้รับความยินยอมจากท่าน

ตารางด้านล่างนี้แสดงวิธีที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและฐานทางกฎหมายที่รองรับ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานทางกฎหมายที่รองรับ

การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า

 • เพื่อยืนยันตัวตน ตรวจสอบข้อมูล ป้องกันการใช้ข้อมูลโดยบุคคลอื่น
 • เพื่อจัดการความสัมพันธ์ เช่น การติดต่อ การให้บริการ การตอบคำถาม และการแก้ไขปัญหาในการรับบริการ
 • เพื่อทําความเข้าใจลูกค้าว่าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอย่างไร และวิเคราะห์วิธีตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ปฏิบัติตามสัญญา
 • หน้าที่ตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม

การส่งมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการทางการเงิน

 • เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
 • เพื่อชําระเงินและจัดการการชําระเงินของบริษัท
 • เพื่อจัดการค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ยที่ต้องชําระในบัญชีลูกค้า
 • เพื่อรวบรวมและทวงหนี้ที่มีต่อบริษัท
 • ปฏิบัติตามสัญญา
 • หน้าที่ตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

การวิจัยและการพัฒนา

 • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
 • ปรับปรุงกระบวนการทํางานร่วมกับบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการแก่บริษัทและลูกค้าของบริษัท
 • ปฏิบัติตามสัญญา
 • หน้าที่ตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนและพยายามแก้ไข
 • เพื่อตรวจจับ สืบสวน รายงาน และพยายามป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้กับเรา
 • เพื่อบริหารความเสี่ยงให้กับเราและลูกค้าของเรา
 • เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
 • ปฏิบัติตามสัญญา
 • หน้าที่ตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อใช้สิทธิของเราที่กําหนดไว้ในข้อตกลงหรือสัญญา
 • เพื่อดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ความสามารถทางธุรกิจ การวางแผน การสื่อสาร การกํากับดูแลกิจการ และข้อกําหนดการตรวจสอบ
 • หน้าที่ตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อใช้สิทธิของเราที่กําหนดไว้ในข้อตกลงหรือสัญญา
 • ปฏิบัติตามสัญญา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลดังต่อไปนี้

 • เจ้าของบ้าน นักบัญชี นายธนาคาร ผู้ให้กู้ปัจจุบันและก่อนหน้า และกรมสรรพากร เพื่อดำเนินการขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถที่จะประเมินว่าท่านมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การยื่นขอจํานองหรือขอรับบริการสินเชื่อกู้ยืมหรือไม่ 
 • ผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของบริษัทตามสัญญาที่มีกับบริษัท
 • บริษัทประกันภัยเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกันภัย
 • ผู้ประเมินราคาและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินของท่าน
 • ผู้หักบัญชีอัตโนมัติ กรณีที่ท่านใช้บริการการหักบัญชีอัตโนมัติ
 • บุคคลที่สามที่ได้รับโอนหรือได้รับมอบหมายเกี่ยวกับจํานอง สินเชื่อกู้ยืมหรือบัญชีของคุณ
 • บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด เพื่อดําเนินการตรวจสอบเครดิตและบันทึกรายละเอียดประวัติการชําระคืนของท่าน การประมวลผลของหน่วยงานเป็นไปตาม  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด  https://www.ncb.co.th/about-us/personal-information-protection-policy/ 
 • หน่วยงานอ้างอิงเครดิตอื่นๆ ที่บริษัทใช้คือ:

หากคุณต้องการตรวจสอบข้อมูลที่หน่วยงานอ้างอิงเครดิตเหล่านี้เก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับท่านโปรดติดต่อไปที่หน่วยงานโดยตรง 

 • หน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่ป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกง เพื่อปกป้องบริษัทจากการถูกฉ้อโกงหรือมีส่วนในการฟอกเงิน นอกจากนี้เรายังอาจส่งข้อมูลของท่านไปยังองค์กรทางการเงินและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกง รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่อาจเข้าถึงและใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบและป้องกันอาชญากรรม 
 • หน่วยงานตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลประจําตัวทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่านและบันทึกรายละเอียดของการตรวจสอบ ไม่ว่าจะมีการดำเนินการตามใบสมัครของท่านหรือไม่ก็ตาม
 • บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันอาชญากรรม หรือเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัทหรือสิทธิของกลุ่มบริษัท พนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท
 • หน่วยงานรัฐ องค์กรมหาชนที่ทำหน้าที่ในการกํากับดูแลและมีฐานรองรับทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ให้กู้รายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จํานองไว้กับบริษัท 
 • ผู้ขายหรือผู้ซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ หรือผู้ที่จะขายหรือจะซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ของบริษัท กรณีที่บริษัทมีการควบรวมกิจการ การขายหรือได้มาซึ่งสินทรัพย์ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทอื่นๆ  ผู้ซื้อหรือผู้สืบทอดธุรกิจเพื่อการดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ขายได้อย่างเต็มที่
 • หากคุณต้องการทราบว่าบุคคลที่สามรายใดประมวลผลข้อมูลในนามของเราโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) ของเราที่ (085-5524154) หรือส่งอีเมล dpoenquiries@flo-capital.com 

ผลกระทบที่อาจเกิดจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะเปิดเผยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฉ้อโกงและการฟอกเงิน และเพื่อใช้ยืนยันตัวตนของท่านหากตรวจพบประวัติการฉ้อโกง ท่านอาจถูกปฏิเสธการให้บริการทางการเงินหรือการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ข้อมูลที่พบว่ามีประวัติการฉ้อโกงหรือความเสี่ยงในการฟอกเงินจะถูกเก็บบันทึกไว้โดยหน่วยงานป้องกันการฉ้อโกง และอาจส่งผลให้ผู้อื่นปฏิเสธที่จะให้บริการทางการเงิน หรือการจ้างงานแก่ท่าน 

การตลาด

บริษัทอาจส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใกล้เคียงกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านรับบริการอยู่ และอาจอยู่ในความสนใจของท่าน โดยเป็นการประมวลผลที่อยู่บนฐานของผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือความยินยอมที่ได้รับจากท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอให้หยุดส่งข้อความทางการตลาดได้ โดยที่ยังคงได้รับข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน

ระยะเวลาที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในขณะที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัท

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นลูกค้าหรือลูกจ้างบริษัทแล้ว บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านไว้นานถึง 10 ปี ด้วยเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้

 • เพื่อตอบคําถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ 
 • เพื่อแสดงว่าบริษัทมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
 • เพื่อรักษาบันทึกและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎระเบียบ การใช้สิทธิฟ้องร้อง ดำเนินคดี และภาระหน้าที่ทางกฎหมายอื่นของบริษัท

ทั้งนี้ ระยะเวลาในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกันตามเหตุจำเป็นและเหตุที่กฎหมายระบุ บริษัทอาจมีกรณีที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวกรณีที่มีเหตุผลทางกฎหมาย ข้อบังคับ หรือด้านเทคนิคซึ่งทำให้ไม่สามารถลบข้อมูลของท่านได้ นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการฉ้อโกง การฟอกเงิน การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและการคาดการณ์อนาคตทางธุรกิจ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจะมีมาตรการเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาเท่านั้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (*จะมีการปรับเพิ่ม)

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล  ทำให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ไม่มีเหตุผลจำเป็นสําหรับการประมวลผลอย่างต่อเนื่อง 
 • สิทธิขอให้ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและขอให้หยุดส่งข้อความทางการตลาด
 • สิทธิคัดค้านหรือจำกัดการประมวลผลบางประการตามกฎหมาย
 • สิทธิที่จะขอย้าย ขอสำเนา หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกประเทศไทย

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดอาจมีการโอน จัดเก็บหรือประมวลผลโดยผู้ให้บริการของบริษัทซึ่งมีที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย บริษัทจะดําเนินเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนนั้นจะได้รับปฏิบัติและคุ้มครองในลักษณะที่สอดคล้องและเคารพพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การโอนข้อมูลเป็นการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทและท่าน หรือคำขอก่อนเข้าทำสัญญา เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะและ / หรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

การติดต่อสอบถามหรือแจ้งการใช้สิทธิ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

อีเมล dpoenquiries@flo-capital.com

โทร 085-5524154

การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

ประกาศนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2024