คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อกับโฟล แคปปิตอล

คุณสมบัติเบี้องต้นผู้ขอสินเชื่อ

1.1 ผู้ขอสินเชื่อเช่าซื้อต้องมีอายุ 20 บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ

1.2 พนักงานประจำอายุงานขั้นต่ำ 6 เดือนและต้องผ่านการทดลองงาน / ธุรกิจส่วนตัว อายุกิจการ 1 ปี

(แนบเอกสารหัก ณ.ทีจ่าย หรือเอกสารบิลเงินสด, บันทึก, ฯลฯ ที่อ้างอิงรายได้ ละตรวจสอบที่มาได้)

1.3 ผู้ขอสินเชื่อต้องมีรายได้สุทธิคงเหลือไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่างวด หรือมีรายได้ขั้นต่ำสุทธิไม่น้อยกว่า 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

1.4 มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ หรือ เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้

1.5 ผู้เช่าซื้อตรวจ Black List ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามข้อมูลราชกิจจานุเบกษา หรือเข้าข่ายบุคคลต้องห้ามของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง) หรือมีรายชื่อในฐานข้อมูล Black List ของบริษัท